TÍNH CÔNG SUẤT THEO THIẾT BỊ - THAM KHẢO
Thiết bị 1 Thời gian h Số lượng Công suất 0 W Điện năng 0 W.h
Thiết bị 2 Thời gian h Số lượng Công suất 0 W Điện năng 0 W.h
Thiết bị 3 Thời gian h Số lượng Công suất 0 W Điện năng 0 W.h
Thiết bị 4 Thời gian h Số lượng Công suất 0 W Điện năng 0 W.h
Thiết bị 5 Thời gian h Số lượng Công suất 0 W Điện năng 0 W.h
Thiết bị 6 Thời gian h Số lượng Công suất 0 W Điện năng 0 W.h
Thiết bị 7 Thời gian h Số lượng Công suất 0 W Điện năng 0 W.h
Thiết bị 8 Thời gian h Số lượng Công suất 0 W Điện năng 0 W.h
Tổng công suất: 0 W
Công suất máy nên chọn là: 0 VA
Điện năng cần tích: 0 W.h
Dung lượng acquy: 0
Tinh cong suat
TÍNH THỜI GIAN SỬ DỤNG BÌNH
1. Chọn điện áp bình:  
2. Nhập vào số ampe giờ: Ah
3. Nhập công suất sử dụng: W